Niets menselijks is de journalist vreemd. Ondanks een zorgvuldige screening van onze artikelen kunnen we af en toe taal-, spel- en inhoudelijke fouten maken. We stellen het op prijs om daarvan op de hoogte te worden gebracht mocht u een dergelijke omissie op onze website aantreffen.

U kunt correcties mailen naar: redactie@volzin.nl.

Stuurt u indien mogelijk ook een link van de betreffende pagina mee. Een screenshot kan daarbij helpen.