It faderpaard (slot)

… lit sa de dei
Ferrinne en de jûn komme mei syn brune wjukken;
Lit de romers fan ’e idelheid gjin kwelling foar de geast
Wêze, lit it laitsjen net oan in oar oer, it gûlen
Ek net; lit komme, lang om let, de stilte, de nacht, de dream,
En lit dêryn dyjingen yn dy’t sochten, om it ljocht.