De Vrouwen van Bethanië is een religieuze congregatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk, opgericht in het Bisdom Haarlem in 1919 onder inspiratie van jezuïet Jac. van Ginneken. De congregatie had tot doel om vrouwen op te leiden om laagopgeleide gezinnen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen met vooral geloofsopvoeding en catechese. Daarbij kenmerkte het werk van de Vrouwen zich van meet af aan door een grote openheid voor niet-katholieken en voor oecumene. Op het moment telt de congregatie nog 11 leden in Nederland en 3 leden in het buitenland, in Oostenrijk, Spanje en de VS. Een aantal van hen is – ondanks hun vaak hoge leeftijd – nog steeds zeer actief.

Fakkel doorgeven

De Vrouwen van Bethanië willen de fakkel van hun inspiratie doorgeven, zodat deze voort kan leven in anderen. Het ligt dan voor de hand om projecten te financieren die werkers ondersteunen in hun (bijbels-theologische) opleiding, en hun vorming, spirituele ontwikkeling en deskundigheidsbevordering op dit punt. En om daarbij vooral aan vrouwen te denken.

Veel Vrouwen zijn destijds opgeleid in theologische instellingen in Amsterdam en Utrecht, die inmiddels zijn opgegaan in de theologische opleiding van Tilburg University. De Vrouwen van Bethanië besloten daarom om met Tilburg University een samenwerking te zoeken. Dit doen zij in de vorm van een donatie van €1.050.000 aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg, de grootste donatie tot op heden voor het universiteitsfonds. Deze donatie is ingericht als een Fonds op Naam met doelbesteding binnen de ANBI Stichting Universiteitsfonds Tilburg. Voor deze donatie hebben de Vrouwen van Bethanië machtiging verkregen van de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Trainingsprogramma

De donatie heeft een specifieke doelbesteding: Het instellen en financieren van een bijzondere leerstoel ‘Morele vorming’, een ‘Senior Research Fellowship’, een promovendus/promovenda op het brede gebied van catechese, godsdienstonderwijs, katholiek onderwijs, nieuwe evangelisatie, nieuwe apologetiek, een fellowship ‘katholiek sociaal denken en/of katholieke theologie’ voor voortgezette studie van studenten, en een trainingsprogramma voor jonge theologiedocenten.

Later dit jaar zal de start van de werkzaamheden in het kader van dit Vrouwen van Bethanië Fonds gemarkeerd worden met een feestelijke ceremoniële ondertekening op de campus. Daarbij zijn vertegenwoordigd: de Vrouwen van Bethanië, de bisschop van Haarlem-Amsterdam mgr. dr. J.W.M. Hendriks, de voorzitters van respectievelijk het College van Bestuur, het Stichtingsbestuur, de Stichting Universiteitsfonds Tilburg en het bestuur van de Tilburg School of Catholic Theology.

Bron: Tilburg University. Achtergrondinformatie over deze donatie is te vinden op de site van Tilburg University via dit interview met Mariet Rijk, een van de laatste 11 Vrouwen van Bethanië.