Als Sterke Man zijn betekent dat je je staande houdt met leugens, verdachtmakingen en intimidatie, dan is Trump een Sterke Man. Als Sterke Man zijn betekent dat je alle macht naar je toetrekt, minderheden verdrukt en je economie belangrijker vindt dan het voortbestaan van de aarde, dan is Xi Jinping een Sterke Man. Als Sterke Man zijn betekent dat je je omringt met klapvee, dat je ieder tegengeluid met bruut geweld de kop indrukt, dat je je buurland binnenvalt en zonder met je ogen te knipperen duizenden de dood injaagt, dan is Poetin een Sterke Man. En als Sterke Man zijn betekent dat je deze lieden openlijk bewondert en hun gedrag zoveel mogelijk kopieert, dan hebben we ook in Nederland een paar Sterke Mannetjes rondlopen.

De Sterke Man heeft de mond vol van de grootheid en de glorie van het eigen land en werpt zichzelf op als de verdediger van traditionele waarden en als de enige die het volk behoeden kan voor de ondergang. Maar tot dat volk behoren alleen degenen die hem toejuichen. Anderen worden weggezet als verraders en moeten het ergste vrezen. Gaat er iets mis, dan zal hij de oorzaak van zijn falen nimmer bij zichzelf zoeken, overtuigd als hij is van zijn eigen superieure kwaliteiten. Bij alles laat hij zich leiden door primaire overlevingsdrang en plat eigenbelang, zonder ook maar even te willen denken aan de gevolgen.

Waar de Sterke Man om zich heen slaat, durft de authentieke mens kwetsbaar te zijn

dirk van de glind

Het lijkt volkomen duidelijk dat iemand die lijdt aan een dergelijk reptielenbrein niet erg geschikt is als leider. Dat de behoefte aan zo’n Sterke Man desalniettemin groot is, heeft te maken met de opgave van authentiek menszijn waar hij niet aan wil en zijn volgelingen al evenmin. Want waar de Sterke Man om zich heen slaat, durft de authentieke mens kwetsbaar te zijn. De Sterke Man wil heersen over anderen, de authentieke mens streeft naar beheersing van zichzelf: “Wie zichzelf overwint is sterker dan hij die een stad inneemt.”

De Sterke Man doet wat hem goeddunkt, ook als dat de belangen van anderen schaadt. De authentieke mens streeft naar innerlijke vrijheid en waardigheid die nooit ten koste van haar medemensen kunnen gaan. De Sterke Man heeft de verering nodig van zijn volgelingen, de authentieke mens kan verachting verdragen vanuit haar diep doorleefde humaniteit. Zoals Jezus, authentiek mens bij uitstek, zei: “Gelukkig ben je wanneer je vervolgd wordt vanwege gerechtigheid.”

De authentieke mens streeft naar innerlijke vrijheid en waardigheid die nooit ten koste van haar medemensen kunnen gaan

dirk van de glind

Als vanzelf doemt bij deze woorden de humane gestalte van Nelson Mandela op die zevenentwintig jaren van zijn leven offerde in gevangenschap voor de zaak waarin hij geloofde. Meerdere keren is hem de vrijheid geboden op voorwaarde dat hij zwijgen zou, maar zijn innerlijke vrijheid en integriteit waren hem kostbaar. En toen hij na al die jaren dan toch vrijkwam, stak hij een verzoenende hand uit naar degenen die hem en zijn volk zoveel onrecht hadden aangedaan. Dán ben je een sterke man!

Ook Mahatma Gandhi is er nooit op uit geweest te vernederen of bang te maken. Hij bejegende ook zijn onderdrukkers vriendelijk, zelfs als die zich met geweld tegen hem keerden. “Ik ben bereid mijn leven te geven voor de zaak van menselijke waardigheid voor iedereen, maar er is geen zaak in de wereld waarvoor ik wil doden,” zei hij. Zo leefde en zo stierf hij. Dán ben je een sterke man!

Jezus van Nazareth was evenmin uit op macht, aanzien of het grote geld, maar hij deelde zijn brood met wie het nodig had. Hij wilde zich niet laten dienen als een God of HEER, maar hij diende zijn medemensen, en vooral degenen die als de minsten werden gezien. En toen het eropaan kwam, zwichtte hij niet voor de verleiding zichzelf te redden, maar offerde zijn leven omdat zijn liefde en integriteit hem geen andere keuze lieten. Dán ben je een sterke man!

Zijn geboorteverhaal vertelt trouwens al dat de stem van een zuigeling sterker is dan de macht van Sterke Mannen.

Dirk van de Glind was docent Levensbeschouwelijke Vorming. Hij schrijft en geeft lezingen over religie, cultuur, samenleving en zingeving. www.dirkvandeglind.nl.